" />
Producten
heartDon't forget...

14th February
it's Valentine heart


-kiss- Bet Bee
Wauw... Kijk nou!
Nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bet Bee

Inhoudsopgave:
artikel  1 - Definities
artikel  2 - Identiteit van de ondernemer
artikel  3 - Toepasselijkheid
artikel  4 - Het aanbod
artikel  5 - De overeenkomst
artikel  6 - Herroepingsrecht
artikel  7 - Kosten in geval van herroeping
artikel  8 - Uitsluiting herroepingsrecht
artikel  9 - De prijs
artikel 10 - Conformiteit en garantie
artikel 11 - Levering en uitvoering
artikel 12 - Betaling
artikel 13 - Klachtenregeling
artikel 14 - Geschillen
artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. consument: de natuurlijke persoondie niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. dag: kalenderdag
 4. duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie, die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
E. Bosdijk, handelend als Bet Bee, gevestigd te Willemstad (NB);

Telefoonnummer: 06 489 00 701 (dagelijks bereikbaar van 9:00 - 21:00 uur)
E-mailadres: info@betbee.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60042788
BTW-nummer : NL127058825B02

artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit rederlijkerwijs niet mogelijk is, zal -voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten- worden aangegeven dat  te algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en coordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zal de consument voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, hiervan door de ondernemer via de elektronische weg van op de hoogte worden gesteld.
artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijvingen van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is, wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaardingen van het aanbod verbonden zijn. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn van aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere gronsdslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragcodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorgehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Tevens zal de ondernemer, bij elektronische betaling, zordragen voor passende veiligheidsmaatregelen.
 4. De ondernemer kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren, dien van belang zijn op grond van dit onderzoek goede gronden heeft on de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • contactgegevens waar de consument met klachten terecht kan
 • de voorwaarden, waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 • informatie over garanties en bestaande service na aankoop
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde tijd is.
 • in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

artikel 6 - Herroepingsrecht
 1. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebuik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien rederlijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ordernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.
artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;- die in opdracht van de consument zijn vervaardigd (dus portrettekeningen, naambordjes, geboorteplanken, tekeningen en schilderijen in opdracht en dergelijke);
- die door de consument vóór verzending via de elektronische weg persoonlijk is goedgekeurd
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
- betreffende werkzaamheden die door de ondernemer op een door de consument bepaalde lokatie zijn uitgevoerd (zoals muurschilderingen, BeeBeton verftechniek op lokatie, workshops en dergelijke);
- waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

artikel 9 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. De gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De ondernemer behoudt zich het recht voor prijsverhogingen door te voeren, indien de ondernemer die redelijkerwijs noodzakelijk acht. Tevens kan de ondernemer een speciale actie en/of prijsaanbieding wederom omzetten naar de normale prijs, mits dit duidelijk van te voren is gecommuniceerd naar de consument.
 4. De in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, echter exclusief eventuele verzendkosten.
artikel 10 - Conformiteit en garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod verlde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
artikel 11 - Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Net inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. In de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten voor een eventuele retourzending van vervangende artikelen zijn voor rekening van de consument, mits het vervangende artikel duidelijk is omschreven met goedgelijkende foto's door de ondernemer, zodat er nooit sprake kan zijn geweest van misleiding.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
artikel 12 - Betaling
 1. Direct na het plaatsen van de order, krijgt de consument de optie of hij vooruit wil betalen of achteraf. De factuur wordt per e-mail verstuurd naar het bij de ondernemer opgegeven geldige e-mailadres van de consument. Betaling geschiedt direct na het sluiten van de leveringsovereenkomst doch uiterlijk 14 dagen na de verzending van de producten en/of levering van diensten op rekening NL49INGB0006350504 ten name van Bet Bee.
 2. Indien het een product en/of dienst betreft, die de consument speciaal door de ondernemer laat vervaardigen, kan de ondernemer een vooruitbetaling bedingen, echter deze zal nimmer meer dan 50% van de prijs van het product en/of de dienst.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om aan de consument betalingsherinnerings-kosten in rekening te brengen van respectievelijk € 15,00 (voor de 2e herinnering), € 25,00 (voor de 3e herinnering) en € 45,00 (voor vervolgherinneringen) per niet betaalde factuur.
artikel 13 - Klachtenregeling
 1. De consument kan klachten zowel telefonisch als per e-mail kenbaar maken. De ondernemer zal de klacht per direct in behandeling nemen en de klant per e-mail op de hoogte stellen van de ontvangst van de klacht. Tevens zal de ondernemer in deze e-mail aangeven binnen welk tijdsbestek de klacht afgehandeld zal worden, indien het probleem niet direct opgelost kan worden.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de producten en/of diensten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van onvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
artikel 14 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 1. Eventuele aanvullende danwel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele zijn van de consument en zullen schriftelijk worden vastgelegd op een zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

rekeningnummer: NL49INGB0006350504 KvK: 60042788 BTW nummer: NL127058825B02
Welkom bij Bet Bee...
 
Om u optimaal te kunnen laten
genieten van onze webshop,
maken wij gebruik van cookies.
Blijft u op deze site, dan gaat
u hiermee akkoord. 
Vanzelfsprekend slaan wij geen
persoonlijke gegevens op.
 
Bee Creative, Bee Original!